| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Filosofia

Page history last edited by Virpi Loikkanen 5 years, 6 months ago

Huomaa: Tämä sivu liittyy pääasiassa vuoden 2003 opetussuunnitelman mukaisiin kursseihin. Sivua on kevyesti muokattu yleisempään suuntaan, mutta sitä ei varsinaisesti muokata uuden v. 2016 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaiseksi. Sisältö säilyy silti toistaiseksi käytettävissä ja linkkilistoja täydennetään (ainakin silloin tällöin). Opetusssuunnitelmissa on paljon yhtäläisyyksiä, joten sivun pitäisi olla ainakin osittain käyttökelpoinen edelleen.

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Martre_lighthouse_-_La_Matre,QC,CA_-_16-06-2013.JPG

Kuvaaja: Letartean, lisenssi CC-BY

 

Tervetuloa opiskelemaan filosofiaa!

Tämän sivun sisältö:

1. Pohdintaa muutamista filosofian teemoista

2. Filososfiaa tietokirjallisuudessa ja eri taiteenlajeissa

3. Filosofeja

4. Hyödyllisiä ja hupaisia linkkejä (runsaasti...)

5. Tehtävien otsikot ja ohjeet

6. Miten filosofiaa kannattaisi opiskella?

7. Millainen koe on?

8. Kertauskysymyksiä

 

 

1. Pohdintaa muutamista filosofian teemoista

 

Pari ajatusta filosofian luonteesta...

- filosofia on oppiaine ja tieteenala

- se pyrkii ilmiöiden järkiperäiseen ja käsitteelliseen analysoimiseen

- olennaista filosofiassa on tehdä osuvia kysymyksiä

- JA etsiä perusteltuja vastauksia

- filosofiassa ei pysähdytä ehdottomiin totuuksiin vaan jatketaan miksi-kysymysten tekemistä

- siis auktoriteetteihin ei uskota sokeasti, mutta toisaalta kannattaa ottaa huomioon, mitä käsiteltävästä aiheesta on aikaisemmin jo sanottu ja pohdittu

- on tunnettava filosofiset käsitteet ja hallittava päättelyn taito - mikä tahansa pohdiskelu ei ole filosofiaa sanan varsinaisessa merkityksessä

 

Miksi käsitteellisyyden ymmärtäminen on tärkeää?

- filosofia on käsitteellistä ja taitava ajattelu on täsmällistä ja johdonmukaista käsitteiden käyttöä, siis filosofiassa toimitaan käsitteiden avulla; käsitteet ovat olennaisia myös muilla tieteenaloilla

- filosofi pyrkii käsitteen selvennyksillä saavuttamaan ongelmien ja kysymysten olennaisimman puolen, sen mitä jokin todella on

- taitavaan ajatteluun kuuluu, että käsitteitä käytetään yksiselitteisesti

- sanat viittaavat olioihin, mutta yksittäinen olio ei ole sanan merkitys, vaan sanan merkitys on käsite

- sana "tuoli" siis viittaa tuoli-olioon, mutta merkitsee yhdenistuttavaa selkänojallista huonekalua

- jotkut käsitteet ovat olemassa vain merkityksinä tai abstrakteina asioina, eivät reaalimaailman olioina, esim. kolme, oikeudenmukaisuus, yksisarvinen

- tieteelliset teoriat ovat käsiterakennelmia, joiden avulla pyritään pureutumaan jonkin asian ytimeen ja tutkimaan sen luonnetta

=> käsitteiden ymmärtäminen on kussakin tieteenalassa ja koulun oppiaineessa olennaista ko. asian hallitsemiseksi

- käsite määrittelee, mitä jokin asia on

http://www.hs.fi/tiede/a1457411326145 Kyösti Niemelän teksti Helsingin sanomien tiedesivulla (9.3.2016): Sanat vaikuttavat siihen, ketä kuunnellaan: Kun seksuaaliselle ahdistelulle ei ollut sanaa, siitä ei voinut puhua

 

 

Käsitys maailman rakenteesta

 

1. Monismi

- kantasana kreikan mono, "yksi"

= usko siihen, että maailmassa vaikuttaa yksi perusvoima, jolla kaikki asiat voidaan selittää, josta kaikki saa alkunsa ja johon kaikki palaa

- on monenlaisia käsityksiä siitä, mikä ko. perusvoima on

* joissakin uskonnoissa jumala tai persoonaton maailmanjärjestys, esim. islamissa kaikkivaltias Allah, hindulaisuudessa maailmansielu brahman

* aatteissa voidaan uskoa, että perusvoima on henkinen, tätä sanotaan idealismiksi; edustajia esim. Platon ja Hegel 

* tai sitten ajatellaan, että aine eli materia on todellisuuden perusta => materialismi; näin ajattelivat esim. Demokritos, Epikuros, Hobbes ja Marx; kuitenkin jokaisella em. materialisteista oli oma variaationsa perusajatuksesta

* Spinoza ajatteli, että on olemassa yksi substanssi, joka käsittää niin aineellisen kuin henkisenkin

* monet fyysikot etsivät yhtä selittävää tekijää tai perusteoriaa, jolla voitaisiin yhdistää erilliset fysiikan lait yhdeksi kokonaisuudeksi

 

2. Dualismi

- kantasana tarkoittaa "kaksi"

= usko siihen, että maailma voidaan selittää kahden perustekijän tai -voiman avulla

- perusvoimat ymmärretään usein ristiriitaisiksi, keskenään kamppaileviksi, mutta kuitenkin niin, että molemmat ovat välttämättömiä

- voimia voivat olla esim.

* hyvä ja paha

*henki ja aine

* jin ja jang

- tunnetuista filosofeista dualismia edusti Descartes, joka piti sielua ja ruumista kahtena erillisenä substanssina

 

3. Pluralismi

- kantasana tarkoittaa "monta" (kuten esim. sanassa pluraali, monikko)

= usko siihen, että maailma koostuu monista erillisistä ilmiöistä, eikä ole mahdollista löytää yhtä tai kahta selittävää tekijää

- uskonnoista esim. klassinen buddhalaisuus edustaa tällaista ajattelua

- tunnetuista filosofeista pluralismia edusti Leibniz, joka piti "monadeja" olevaisen perusyksikköinä 

 

Onko vapautta olemassa vai tapahtuuko kaikki välttämättä?

- kysymykseen on on kaksi vastauslinjaa:

1. determinismi

= käsitys, jonka mukaan kaikki asiat välttämättä seuraavat tietyistä syistä, siis yleispätevät syy-seuraussuhteet määräävät, mitä tapahtuu => sattumaa tai vapautta ei ole

- mekanistinen materialismi johtaa tähän ajatteluun

- esim. ihminen ei vapaasti valitse elämänsä suuntaa, vaan perimä ja ympäristötekijät ohjaavat meitä

2. indeterminismi

= käsitys, jonka mukaan sattuma ja tahdon vapaus ovat olemassa

http://blogs.helsinki.fi/socialethics/artikkelit/siunattu-rationaalinen-valaistunut-onko-ihmisen-tahto-vapaa/  kysymys vapaasta tahdosta länsimaisessa ja buddhalaisessa perinteessä

 

Mind-body-problem eli psykofyysinen ongelma 

https://www.areiopagi.fi/2014/06/onko-ihminen-sielu-vai-ruumis-persoonat-ja-kristillinen-fysikalismi-2/ Areiopagi.fi-sivulla pohditaan kysymystä sielusta ja kuvaillaan, kuinka fysikalistit kyseenalaistavat perinteisen dualistisen sielu-ruumis-ajattelun

 

Mind-body-technology 

- ihmisen paranteleminen on jo nykyisin täydessä käynnissä - mitä ominaisuuksia sinä parantelisit, jos se olisi mahdollista?

- kuvittele, millaista olisi parannellun ihmisen elämä, hänen suhteensa maailmaan ja toisiin ihmisiin

- pohdi, millainen olisi yhteiskunta, jossa osa ihmisistä on "paranneltuja" ja osa "tavallisia"

- alla on linkkejä, mutta etsi itse lisää! Esimerkiksi Tiede-lehti on julkaissut useita juttuja kybernetiikasta, mutta ne eivät ole ilmaiseksi saatavilla

http://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/Uutiset/Sivut/kevin-warwick-maailman-ensimmainen-kyborgi.aspx 

http://www.transhumanismi.org/

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kyborgi

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kybernetiikka

http://www.kevinwarwick.com/

https://theconversation.com/super-intelligence-and-eternal-life-transhumanisms-faithful-follow-it-blindly-into-a-future-for-the-elite-78538?utm_term=Super-intelligence%20and%20eternal%20life%20transhumanisms%20faithful%20follow%20it%20blindly%20into%20a%20future%20for%20the%20elite&utm_content=bufferfda75&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer 

Edellisessä (hirveä linkki!) pohdintaa transhumanismin mahdollisuuksista, mukana eettinen näkökulma.

 

Filosofiasta ja tieteestä sekä tiedosta

http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=4&ag=27&t=&a=5211 Filosofia ja tieteet - Ilkka Niiniluodon haastattelu

http://www.areiopagi.fi/2016/05/tieteen-metafysiikan-suhteesta/ artikkeli tieteen ja metafysiikan suhteesta areiopagi.fi-sivulla

https://tekniikanmaailma.fi/muu-tekniikka/kaikki-wikipedia-linkit-johtavat-lopulta-samalle-sivulle-oudon-ilmion-syyta-ei-kukaan-tarkasti-tieda/  Wikipedia todistaa, että filosofia on tieteiden äiti

http://nautil.us/blog/this-simple-philosophical-puzzle-shows-how-difficult-it-is-to-know-something Klassinen tiedon määritelmä romutettiin 50 vuotta sitten - mitä tilalle?4

http://www.areiopagi.fi/2013/10/mita-onkaan-tietaminen/ Olli-Pekka Vainio pohtii Areiopagi-verkkolehdessä, mitä on tietäminen

  

Tieto, päättely, argumentointi ja logiikka:

http://www.youtube.com/watch?v=X8xxtygm_xM&feature=related deduktiivinen ja induktiivinen päättely

http://www.helsinki.fi/~pylikosk/opetus/argum.html Kömmähdykset argumentaatiossa eli kuinka kinastella tyylipuhtaasti

http://www.youtube.com/watch?v=dRCS0CSwhsg syllogismin pätevyydestä, MUTTA tarkkaile pätkän loppua ja arvioi, toimiiko tekijä filosofisesti tuodessaan mukaan uskonnollisen näkökulman - perustele!

http://jarkilehti.fi/2014/06/kaivon-myrkyttaminen-argumentointivirhe-vai-kaytannon-valttamattomyys/ Vesa Linja-Aho kirjoittaa argumentointivirheistä

https://bookofbadarguments.com/ kuvakirja virheellisestä argumentoinnista, huom! on myös suomeksi

http://ajattelunammattilainen.fi/2012/05/28/5-yleisinta-argumenttivirhetta-ja-miten-selviat-niista/ Lauri Järvilehto kirjoittaa Ajattelun ammattilainen -blogissa

http://yle.fi/uutiset/ole_parempi_nettikeskustelija_valta_yleisimmat_argumentaatiovirheet/8669205 

http://www.hs.fi/tiede/a1461207300908?jako=7926c69e7373614dc6976126172c0a5e&ref=fb-share "Sorrumme yksinkertaisiin ajatusvirheisiin, sanoo Helsingin ensimmäinen logiikan naisprofessori"

http://yle.fi/uutiset/viidennes_ihmisista_uskoo_lahes_mihin_tahansa__esko_valtaoja_ehdottaa_kuukauden_sometaukoa/8661608

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/02/01/valheenpaljastaja-9-tyypillisinta-nettihuijausta-joko-tunnistat-kaikki?fb_action_ids=10153555157939495&fb_action_types=og.shares

http://www.demilked.com/24-logical-fallacies-reasoning-mistakes-we-make/ 24 tapaa keskustella huonosti

https://www.youtube.com/watch?v=ur4_CdXqE5g Ihmisten puolue - filosofia

http://www.hs.fi/elama/art-2000005041061.html viisaustutkija Eeva Kallion haastattelu

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/02/28/vesitatko-keskustelun-surkeilla-vaitteilla-nain-tunnistat-laiskan väittelyn 5 virhettä videona ja tekstinä

 

Tekoäly

Tekoäly kehittyy yhä nopeammin. The Telegraphin uutisessa kerrotaan pieleen menneestä kokeilusta. Lopussa hyvä aikajana. http://www.telegraph.co.uk/technology/2016/03/24/microsofts-teen-girl-ai-turns-into-a-hitler-loving-sex-robot-wit/ 

Koska robotit ohittavat ihmisen - lähes kaikessa? https://www.weforum.org/agenda/2017/06/this-is-when-robots-will-start-beating-humans-at-every-task-ae5ecd71-5e8e-44ba-87cd-a962c2aa99c2/ 

https://ieet.org/index.php/IEET2/more/Dvorsky20170706?utm_content=buffer03612&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer Roboteille ihmisoikeudet? (Institute for Ethics and Emerging Technologies)

https://alumni.berkeley.edu/california-magazine/just-in/2017-08-10/should-we-be-worried-about-rogue-ai-we-ask-experts 

https://antroblogi.fi/2017/10/tekoaly-tappaa-ainakin-tyon/  tekoälyn kehityksen vaikutuksista suomalaisten antropologien sivulla

 

Todellisuuden luonne

http://docs.google.com/present/view?id=ddrw6qz2_348d5gfcqdr Mikä on todellista? Anne Rongaksen laatima esitys

http://www.youtube.com/watch?v=RS4PW35-Y00 ja http://www.youtube.com/watch?v=RZTCK8ZluEc metafyysistä dualismia käsittelevä kaksiosainen video, englanninkielinen, saattaa olla liian vaikea lukion ekaluokkalaiselle, mutta sopii opettajan katsottavaksi

http://yle.fi/uutiset/tutkijat_kysyvat_elammeko_simulaatiossa__ja_onko_silla_lopulta_valia/8808895

http://www.theatlantic.com/science/archive/2016/04/the-illusion-of-reality/479559/ Onko todellisuus sellainen, millaisena sen havaitsemme?

http://nyt.fi/a1478486397483 Ihmiskunta elää hyvin mahdollisesti jonkun muun luomassa simulaatiossa...

http://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005247384.html?share=3f049cd95ce31a24fefb5d276a998c63 simulaatio, supertekoäly... miten meidän käy?

https://www.areiopagi.fi/2014/08/panpsykismi-ja-tietoisuuden-ongelma/ 

http://www.abc.net.au/news/2017-07-07/david-chalmers-and-the-puzzle-of-consciousness/8679884? utm_content=buffer4ada0&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer tietoisuudesta

 

Eläimet filosofisen pohdinnan kohteena:

eläinten asemaa ja kohtelua on pohtinut mm. filosofi Peter Singer

https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/filosofit-lihan-syominen-kertoo-mielenhairios-1 Taneli Kylätaskun artikkeli Kirkko ja kaupunki -lehdessä

https://yle.fi/uutiset/3-9716462 Ylen uutinen kertoo asenteiden muuttumisesta lihansyöntiä ja eläimiä kohtaan.

 

Materialismi

*http://fi.wikipedia.org/wiki/Materialismi *http://opinnot.internetix.fi/fi/materiaalit/fi/fi1/2_mita_on_olemassaolo_/08_materialismi?C:D=gjgq.exLy&m:selres=gjgq.exLy

*http://opinnot.internetix.fi/fi/materiaalit/fi/fi1/2_mita_on_olemassaolo_/09_determinismi?C:D=gjgq.exLp&m:selres=gjgq.exLp

*http://opinnot.internetix.fi/fi/materiaalit/fi/fi1/2_mita_on_olemassaolo_/10_historiallinen_materialismi?C:D=gjgq.exLv&m:selres=gjgq.exLv

*http://www.kookas.fi/articles/read/7095

*http://www.vaihtoehtouutiset.info/kolumnit/Karl_Marx_1818__1883-6.html

 

Etiikkaa

https://www.facebook.com/EthicsInBricks/ eettisiä aiheita esitettyinä legoilla :D

http://blogs.helsinki.fi/socialethics/ Helsingin yliopiston blogi, jossa on jatkuvasti uusia, mielenkiintoisia postauksia

https://houseoftruth.education/fi/opetus/harjoitukset-testit/sokrateen-kolmoissuodatin Sokrateen kolmoissuodatin

https://www.google.fi/search?q=youtube+triple+filter+test&rlz=1C1QJDB_enFI614FI634&oq=youtube+triple+filter+test&aqs=chrome..69i57j69i64.6410j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 viseoita kolmoissuodattimesta

 

 

2. Filosofiaa tietokirjallisuudessa ja eri taiteenlajeissa

 

Kirjoja ja lehtiä

Gareth B. Matthews: Filosofisia keskusteluja lasten kanssa. WSOY 2004.

Julian Baggini: Possu, joka halusi tulla syödyksi, ja 99 muuta ajatusleikkiä. Ajatus Kirjat Gummerus 2007.

Juha Räikkä & Helena Siipi (toim.): Ajattele, filosofoi. Tammi 2006.

Nicholas Fearn: Miten ajatella kuin filosofi. Art House 2003.

John Tyerman Williams: Nalle Puh ja filosofit. Loisto-pokkarit. WSOY. 6. painos 2004.

Stephen Law: Filosofiafailit. WSOY 2001.

Jukka Laajarinne: Muumit ja olemisen arvoitus. Atena. 2009.

Thomas Cathcart, Daniel Klein: Plato and a Platypus Walk Into a Bar - Understanding Philosophy Through Jokes. Penguin Group 2007.

http://www.netn.fi/ filosofinen lehti niin & näin, esimerkki: numerossa 1/16 käsitellään avointa julkaisemista http://www.netn.fi/lehti/niin-nain-116 

Joonas Konstig, Vuosi herrasmiehenä. WSOY 2017. (hyve-etiikkaa käytännössä) https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005454951.html 

David Papineau, Filosofia, Ajatus-kirjat.

Richard Precht, Montako minua on? Matkoja filosofiaan. WSOY.

Normand Baillargeon, Älyllisen itsepuolustuksen pikakurssi. niin&näin

 

Filosofista pohdintaa herättävää kaunokirjallisuutta

Jostein Gaarder: Sofian maailma. Tammi 1991.

Jostein Gaarder: Haloo! onko täällä ketään? 1996.

Doksiadis, Papadimitriou: Logicomix. Nerouden ja hulluuden rajalla. Avain. 3. painos 2011. (sarjakuvakirja)

Holger Thesleff: Platonin arvoitus. Gaudeamus 2011.

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/04/16/tuhon-ja-toivon-kirjat-lue-nama-niin-tiedat-mika-meita-odottaa Listalla muutamia dystopiakuvauksia - erityisesti yhteiskuntafiosofiseen pohdintaan - ja klikkaamalla saa jokaisen kirjan kohdalta lisää ehdotuksia näkyviin, Silti lista ei ole kattava, vaan siitä puuttuu esim. Emmi Itärannan Teemestarin kirja ja Margaret Atwoodin Herran tarhurit. Listauksen kommentessa on lisää suosituksia.

Iris Murdoch: Enkelten aika

Leena Krohn: Donna Quijote ja muita kaupunkilaisia

Neil Gaimanin tuotanto

Ursula K. LeGuin: Atuanin holvihaudat

John Le Carren vakoojaromaanit

Doris Lessing: Hyvä terroristi

Margaret Atwood: Orjattaresi

Richard Bach: Lokki Joonatan

Antoine de Saint-Exupéry: Pikku prinssi.

Listauksesta kiitokset Marja Oilingille!

 

 

Filosofiaa elokuvissa ja TV-sarjoissa

Yleistä aiheesta:

http://www.theguardian.com/film/2015/apr/14/force-majeure-films-philosophy-memento-ida-its-a-wonderful-life 14 elokuvaa

http://www.openculture.com/2014/10/44-essential-movies-for-the-student-of-philosophy.html 44 elokuvaa

http://www.openculture.com/2014/11/27-more-essential-films-for-the-student-of-philosophy.html ja vielä 27 lisää!

Äläkä unohda todellista klassikkoa: M. A. Numminen sings Wittgenstein - etsi YouTubesta!

https://scroll.in/article/842698/why-films-can-be-philosophical-and-how-philosophy-can-learn-from-film Voiko elokuva olla filosofian harjoittamista?

https://mubi.com/lists/essential-movies-for-a-student-of-philosophy 30 ehdotusta

Elokuvia ja sarjoja:

sarja The Good Place

The Truman Show

Matrix

Inception

Memento

Stalker

Blade Runner ja Blade Runner 2049

A. I. Artificial Intyelligence

Stranger than Fiction

sarja Dirk Gently's Holistic Detective Agency

 

Elokuvia filosfien elämästä:

http://imdb.com//list/ls059172447/ Filosofielokuvia listattuna 31 kpl - tosin filosofin käsite ymmärretty varsin laajasti

Kaunis mieli (A Beautiful Mind)

Agora (kertoo Hypatia Aleksandrialaisesta)

Wittgenstein

Hannah Arendt

Blaise Pascal

Sokrates

Giordano Bruno

 

 

Filosofiaa peleissä:

https://inews.co.uk/essentials/culture/gaming/what-video-games-can-teach-us-about-philosophy-mass-effect-admiral-koris/?utm_content=buffer2eedd&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer 

Soma on sci-fi-kauhupeli

https://fi.wikipedia.org/wiki/SOMA Huom! Jos aiot pelata Somaa, älä lue Wikipedia-artikkelia, sillä siinä on juonipaljastuksia. Filosofisen pelistä tekee tietoisuuden ja etiikan pohtiminen.

Your Royal Gayness (2018) sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä eettisiä kysymyksiä huumorin ja satukirjaparodian keinoin

 

Filosofiaa musiikissa

https://www.youtube.com/playlist?list=PL20wI7z3gPa4-c97EkXVjvKdzHvVCwFhX soittolista filosofeja käsittelevistä lauluista

 

Muuta

http://www.openculture.com/2017/08/36-abstract-covers-of-vintage-psychology-philosophy-science-books-come-to-life-in-a-mesmerizing-animation.html?utm_content=buffer62f23&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer animoituja kirjojen kansia - en tiedä, oppiiko tästä filosofiaa, mutta ovat hienoja!

 

 

3. Filosofeja

Antiikin filosofit:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Esisokraatikot esisokraatikoista Wikipediassa

http://www.youtube.com/watch?v=k2KzymrmNa0&feature=related  Sokrateesta englanniksi

http://www.youtube.com/watch?v=WgPJUTltITk&feature=related Platonista englanniksi

https://www.youtube.com/watch?v=MgotDFs6cdE&feature=youtu.be Platonista School of Life -kanavalla

https://www.youtube.com/watch?v=lVDaSgyi3xE Platonin luolavertaus 8-bit Philosophy YouTube-kanavalla

http://www.youtube.com/watch?v=175bR_BU0m8&feature=related  Aristoteleesta englanniksi

Eri filosofeja:

http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=4&ag=27&t=336 useita filosofiesittelyjä Elävässä arkistossa (Descartes, Hobbes ja Locke, Spinoza ja Leibniz, Hume ja Reid, Kant ja Mill, Pierce ja James, Schopenhauer ja Nietzsche)

http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=4&ag=27&t=71 muutamia pätkiä Gerg Henrik von Wrightistä Elävässä arkistossa

https://www.thenation.com/article/noam-chomsky-neoliberalism-destroying-democracy/ Noam Chomskyn haastattelu (englanniksi)

http://www.youtube.com/watch?v=92vV3QGagck Filosofien jalkapallo-ottely by Monty Python!!!

Piisamirotta elokuvassa Muumipeikko ja pyrstötähti

Tonttu Viktor Rydbergin runossa, joka tunnetaan joululauluna

Ludwig Wittgenstein:

http://www.youtube.com/watch?v=r0cN_bpLrxk Pätkä Ludwig Wittgensteinista kertovasta elokuvasta

http://www.youtube.com/watch?v=57PWqFowq-4  M. A. Numminen laulaa Wittgensteinia

http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=4&ag=27&t=&a=2227 24-minuuttinen esitelmä Wittgensteinista Elävässä arkistossa, audio

http://www.youtube.com/watch?v=1LNTsle7UtM BBC:n dokumentti: Wittgenstein, Sea of Faith, osa 1

http://www.youtube.com/watch?v=p6Dq9Togf6w BBC:n dokumentti: Wittgenstein, Sea of Faith, osa 2

http://www.youtube.com/watch?v=BQ2qjVkMj6s&feature=fvwrel David Hume ja tietoteoria englanniksi selkeästi, BBC

Hannah Arendt:

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/05/05/hannah-arendt-ja-pahuuden-arkipaivaisyys Hannah Arendtista YLE:n yhdeksänminuuttisessa audiossa

http://www.koneensaatio.fi/blogi/hannah-arendt-ideologisen-rasismin-alkuperasta-ja-seurauksista/ Julian Honkasalo kirjoittaa Hannah Arendtin ajattelusta 

https://www.netn.fi/artikkeli/kansalaiseksi-kelpaamattomat-julian-honkasalo-hannah-arendtista-rodullistamisesta-ja Lisää Honkasalon tekstiä Arendtista

http://lithub.com/never-before-published-hannah-arendt-on-what-freedom-and-revolution-really-mean/?utm_content=bufferad9f6&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer Hannah Arendt vapaudesta ja vallankumouksesta

Simone de Beauvoir

https://www.youtube.com/watch?v=adMHPnaMTtI&app=desktop&utm_content=buffer68f13&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer Miksi olen feministi? Haastattelu vuodelta 1975

Kristittyjä filosofeja:

- Augustinus (lännen kirkon tärkein kirkkoisä, eli 400-luvun taitteessa), esim. omaelämäkerrallinen teos Tunnustuksia; katso Virpin tallennukset osoitteesta   http://delicious.com/virpiloi/Augustinus

- Soren Kierkegaard (tanskalainen 1800-luvun alkupuolen filosofi), alkuun pääsee esim. Torsti Lehtisen kirjoittaman elämäkerran kautta: Søren Kierkegaard: Intohimon, ahdistuksen ja huumorin filosofi. 2. painos 1994. Helsinki: Kirjapaja, 1990. ISBN 951-625-022-X. Uusi laitos: Mattina Oy. 2000. Kolmas laitos: Arktinen Banaani. 2008.

- C.S. Lewis (parhaiten Narnia-fantasiasarjasta tunnettu kristinuskon puolustaja), suositeltava teos Paholaisen kirjeopisto

- Blaise Pascal (tunnetaan paremmin matemaatikkona ja fyysikkona), katso esim. Wikiaineistosta:

http://fi.wikisource.org/wiki/Muutamia_Blaise_Pascalin_mietelmi%C3%A4

 

4. Muita yödyllisiä linkkejä

http://delicious.com/virpiloi/filosofia filosofia-linkkejä

http://www.feto.fi/ filosofian opettajien liiton sivut

http://oppiminen.yle.fi/filosofia-elamankatsomus Ylen sivuilla mm. videoita ja mp3-tiedostoja

http://filosofia.fi/node/6982 Logos-ensyklopedian esittely + linkki. Kannattaa käyttää, kun tarvitsee tietoa esim. filosofeista tai filosofian termeistä. Ammattilaisten tekemä eli luotettavampi kuin Wikipedia. Suora linkki: http://filosofia.fi/ensyklopedia 

http://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia Filosofian termit tieteen termipankissa

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/04/28/filosofian-yo-kokeessa-voi-menettaa-pisteita-kirjoittamalla-turhuuksia-8 Abitreenien sivuilla vinkkejä yo-kirjoituksiin

 

Filosofian kursseja ja kurssimuistiinpanoja netissä:

http://www.lukio.palkane.fi/ff/filos_hist.html Filosofian ja tieteen historian aikajana, laatinut Timo Muola

http://www.lukio.palkane.fi/filosofianlinkit.html Timo Muolan filosofia-linkit

http://personal.inet.fi/koti/rossi/fi1m.html FI1-kurssin muistiinpanoja, laatinut Jyrki Rossi

http://www.kolumbus.fi/juha.seppanen/opinnot/fi/fi1.html Filo-oppikirjan pohjalta tehtyjä muistiinpanoja, laatinut Juha Seppänen, katso myös http://www.kolumbus.fi/juha.seppanen

http://tuomolyseo.verkkopolku.com/?TuomonKurssit Tuomon aineistoja filosofiaan, psykologiaan ja uskontoon

http://www.mv.helsinki.fi/home/olappi/lukionfilosofia/index.htm Lukion filosofia -sivut

http://opinnot.internetix.fi/fi/materiaalit/fi/fi1/index FI1-kurssi

http://abitreenit.yle.fi/treenaa/etalukio_filosofia Viisi ohjelmaa filosofian perusasioista, MP3-tiedostoina!

http://www.tkukoulu.fi/~jokisaar/Filosofia.html Turun Suomalaisen yhteislukion filosofian kurssisivut

 

Treenaa filosofiaa ja pelaa ynnä keskustele:

http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/culture/philosophy/choose-your-own-philosophy-adventure Filosofian avainkysymyksiä pelattavan tarinan muodossa, englanninkielinen

http://abitreenit.yle.fi/treenaa/etalukio_filosofia treenaa filosofiaa!

http://filosofia1.ning.com/ yhteisö, johon voi liittyä

http://www.yle.fi/vielayksiasia/ etiikkatesti ja Sophia-testi YLE:n sivuilla

http://www.testimaa.com/testi.php?t=ihminen Oletko hyvä ihminen? -testi

http://www.yle.fi/pyhatjapahat mm. syntitesti YLE:n sivuilla

http://personal.inet.fi/koti/urosliftari/filosofia/ Pidot-peli, laatinut uskonnonopettaja Lauri Frosti

http://selectsmart.com/PHILOSOPHY/ Ketä filosofia muistutat? (englanniksi)

http://www.playbuzz.com/julianr12/what-philosophical-school-of-thought-are-you-in testaa, mihin filosofiseen koulukuntaan kuulut

http://nakokulma.net/ keskustelualue filosofiasta kiinnostuneille

http://www.mindspring.com/~mfpatton/sclinic.htm The Socrates Argument Clinic - englanniksi

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/02/26/abitreenit-tarjoaa-uusia-filosofian-harjoitustehtavia-lukiolaisille Abitreenien uudet tehtävät

https://play.kahoot.it/#/k/97a0c371-fa7b-4b77-9617-c98843b5517c filosofisen etiikan termien harjoittelua Kahootissa

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/04/13/testaa-ajatteletko-kuin-jaavuori 

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/09/27/oletko-lomamatkan-santillinen-johtaja-vai-kaaoksen-aiheuttaja-testaa-osaatko Abitreenien testi: osaatko ajatella loogisesti?

https://www.mcsweeneys.net/articles/existentialist-philosopher-or-tenth-grade-student-just-informed-they-can-no-longer-bring-their-phone-to-my-class?utm_content=buffer82a6a&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer Onko äänessä filosoi vai opiskelija, jolta on otettu kännykkä pois?

 

Muita filosofia-materiaaleja:

http://www.youtube.com/channel/UCPcU4WU2CVPCqKW3CIQsXOg Savonlinnan lyseon lukion opiskelijoiden tekemiä lyhyitä videoita, mm. filosofiesittelyjä ja terminologiaa

http://www.youtube.com/watch?v=OfYw9OqD8YA  Mitä filosofia on? Viisiminuuttinen englanniksi

http://docs.google.com/present/view?id=ddrw6qz2_352fn2kjwhs Mieli ja aine - Anne Rongaksen esitys

http://edmund.vuodatus.net/ filosofian harrastajan (ja opettajan) blogi HUOM! mm. pohdintaa "Mitä filosofia on?"; myös linkkejä muihin blogeihin, jos filosofia ja katsomukset kiinnostavat

http://plato.stanford.edu/ filosofian ensyklopedia

http://www.valt.helsinki.fi/kfil/termit/ filosofian sanasto suomeksi

http://www.kookas.fi/articles/704 artikkeleita filosofiasta ja filosofeista kookas.fi-sivulla

http://oppiminen.yle.fi/artikkeli?id=7541 26-minuuttinen audio Filosofia - arvot, moraali ja olemassaolo - Yle

http://www.phgfoundation.org/tutorials/moral.theories/index.html interaktiivinen johdatus moraaliteorioihin, englanniksi, mutta aika selkeä

http://www.youtube.com/watch?v=UJFAO51H2Ag&feature=related "Lego News", parodia yhteiskuntasopimukseen liittyen, ääni poistettu, mutta sisältää englanninkielisen tekstityksen

http://www.ksml.fi/teemat/ylioppilaskirjoitukset/filosofia/ filosofian yo-tehtävät kevät -11

http://filosofiklubi.blogspot.fi suomalaisten filosofien keskusteluklubi: aiheina filosofia, politiikka, taide

http://www.kaapeli.fi/krohn/ Kirjailija Leena Krohnin kotisivut, myös filosofisia tekstejä

http://io9.com/5945801/8-philosophical-questions-that-well-never-solve Blogiteksti, jossa pohdiskellaan ratkaisemattomia filosofisia kysymyksiä, englanniksi

http://existentialcomics.com/ "A Pilosophy Comic about the Inevbitable Anguish of Living a Brief Life in an Absurd World."

http://www.areiopagi.fi/2014/08/panpsykismi-ja-tietoisuuden-ongelma/ Leo Näreaho pohtii kysymystä  tietoisuudesta ja sen suhteesta materiaaliseen maailmaan

https://www.youtube.com/user/thugnotes Wisecrack-YouTube-kanava

http://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/aarettomyys_haksahduttaa_arkijarjen Saako Akhilleus koskaan kilpikonnaa kiinni?

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/03/11/maailmankuva-ja-maailmankatsomus Ilkka Niiniluodon haastattelu

https://filosofianakatemia.fi/blogi/miten-arvojesi-maarittely-muuttaa-ajatteluasi?utm_content=bufferaada1&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer Mietipä kerrankin, mitkä ovat sinun arvosi.

https://www.teologia.fi/component/tags/tag/teema-2017-2-viisaus-hukassa teologia.fi-sivun teema 2/2017 käsittelee viisautta useissa eri artikkeleissa

 

Filosofia-skuuppi

http://www.scoop.it/t/filosofian-opettaminen-ja-oppiminen

 

Filosofiaa huumorilla

http://imgur.com/gallery/7mMVNTw philosophy explained through donuts

http://www.stpeterslist.com/11759/60-philosophy-memes-for-you-lovers-of-wisdom/ filosofiameemejä

http://www.dead-philosophers.com/ sarjakuvaa

 

5. Tehtävien otsikot ja pikkuisen ohjeita FI1 (ops 2003):

 

 Etutehtävät (vapaaehtoisia, mutta suositeltavia):

Kirjoita vastaukset erilliselle paperille ja palauta ne opettajalle ennen kuin ko. aihetta käsitellään tunnilla. Etutehtävistä ei anneta arvosanoja, mutta niiden tekeminen otetaan positiivisena asiana huomioon kurssin arvioinnissa. Voi niitä palauttaa jälkikäteenkin. Sekin on parempi kuin olla tekemättä! 

 

1.    Kuka oli Sokrates? Miksi häntä on kutsuttu filosofian isäksi?

 

2.    Kuka oli Platon? Millainen oli Platonin ideaoppi?

 

3.    Millaisia näkökantoja löytyy mind-body-ongelmaan? Perustele oma kantasi. Ongelmasta käytetään myös nimityksiä mieli-ruumis-ongelma tai psykofyysinen ongelma.

 

4.    Kuka oli Aristoteles? Mitkä ovat hänen filosofiansa keskeiset piirteet?

 

5.    Mitä on tieto?

 

6.    Vertaile rationalismia (järki) ja empirismiä (havainto) tiedon hankintakeinoina.

 

7.    Miten Kant yhdisti tiedon rationaalisen ja empiirisen ulottuvuuden?

 

8.    Mitä Wittgenstein tarkoitti mietelmällään ”Kieleni rajat merkitsevät maailmani rajoja”?

 

9.    Miten eettisiä kysymyksiä lähestyy

a)    hyve-etiikka

b)    seurausetiikka

c)    oikeuksien ja velvollisuuksien etiikka

 

      10. Esittele eri filosofien käsityksiä hyvästä yhteiskunnasta

 

Kaikille yhteinen pakollinen tehtävä:

 

Kirjoita otteita omasta filosofiastasi.

 

Pohdi esim. seuraavantyyppisiä aihealueita: Mistä elämässä käsittääksesi on kysymys? Millainen käsitys sinulla on todellisuudesta? Miten asennoidut elämään? Millaista on hyvä elämä sinulle? Mitä tavoittelet ja arvostat? Onko jokin filosofinen kysymys jäänyt askarruttamaan mieltäsi? Oletko löytänyt uusia kysymyksiä tai näkökantoja ajatteluusi?

 

Tehtävän tulisi olla käsin tehtynä vähintään parin sivun pituinen, koneella (fonttikoko 12) noin yksi sivu. Arvioinnissa painottuvat filosofisen ajattelutavan omaksuminen, käsitteiden asianmukainen käyttö ja kurssilla opitun soveltaminen omaan ajatteluun. Arviointiasteikko on kolmiportainen: hyväksytysti tehty, kohtalaisesti tehty, oikein hyvin tehty. Palauta tehtävä viimeistään kokeen yhteydessä. Kurssi katsotaan suoritetuksi vasta, kun tehtävä on palautettu ja hyväksytty.

 

Vihje: Käytä prosessikirjoittamisen menetelmää. Aloita pienistä ideoista, pohdi omia tuntemuksiasi ja ajatuksiasi kurssin aikana. Tee raakileteksti tai käsitekartta, jota sitten kasvatat ja prosessoit. Älä lannistu, vaikka joutuisit kirjoittamaan tekstin pari kertaa uudelleen - siinä voi timantti hioutua. Sitä paitsi sähköiset apuvälineet helpottavat nykyisin verrattomasti tätä uudelleen kirjoittamisen vaivaa. Suosittelen siis, että tämä tehtävä kirjoitettaisiin tietokoneella.

 

 

6. Miten filosofiaa kannattaa opiskella?

 

1. Pysyttele tahdissa koko kurssin ajan. Lue oppimateriaalia, alleviivaa, tee tehtävät, ajattele. Pureudu käsiteltäviin aiheisiin muutenkin kuin oppikirjan avulla: keskustele kaverin ja kumminkaiman kanssa, pengo Internetiä, lue lehtiä. Oma ajattelu ja itse tehty työ ovat oppimisen avaimia!

2. Varaa kokeeseen lukemiselle aikaa vähintään kahtena iltana. Ensimmäisenä iltana tee perustyö: lue kirjaa, alleviivaa, jos se on tekemättä, tee omia muistiinpanoja ja käsitekarttoja. Lue vihko ja Internetissä olevia kurssimuistiinpanoja (ks. alla olevia linkkejä). Toisena iltana kertaa alleviivaukset ja omat tiivistelmäsi. Jos aikaa on vain yhtenä päivänä, tee em. perustyö.

3. Muista nukkua riittävästi. Väsynyt ihminen oppii huonosti.

4. Esimerkkejä omista käsitekartoista: 

- Filosofikartat, esim. Platon, Descartes...

- Kootut vastaukset filosofisiin peruskysymyksiin, kuten "Mitä tieto on?"

 

 

7. Esimerkki kokeesta:

Tehtävä 1:

- etukäteen jaettavasta termiluettelosta kuusi termiä, jotka pitää selittää

- selitys tarkoittaa seuraavaa: ainakin muutama rivi tekstiä, jossa määrittelet, mitä termi tarkoittaa ja kerrot jotakin sen käytöstä - vaikkapa esimerkkejä, kuinka eri filosofit ovat sitä käyttäneet; myös jokin käytännön elämän esimerkki käy

termiluettelo (18 kpl): skeptisismi, pluralismi, indeterminismi, determinismi, kausaliteetti, teleologia, substanssi, rationalismi, dualismi, ontologia, deduktio, relativismi, induktio, empirismi, idealismi, materialismi, mind-body-ongelma, etiikka

Tehtävä 2:

- esseetehtävä, jota varten tulee olemaan kolme otsikkovaihtoehtoa

- otsikot sattavat olla joko teoriapainotteisia (Kerro Platonin filosofian tärkeimmät ajatukset) tai pohdintapainotteisia (Pohdi filosofisesti todellisuuden luonnetta)

 

Hyvä esseevastaus ei perustu pelkkään mutu-tuntumaan silloinkaan, kun kyse on pohdintatehtävästä. Muista siis viittaukset eri filosofien ajatuksiin ja filosofisiin teorioihin tai muut hyvät (loogiset) perustelut.

 

Hyvän filosofisen esseen ohjeet:

http://www.peda.net/img/portal/652664/hyva_filosofinen_essee.ppt

 

http://www.feto.fi/ff_ainere.htm Yleisohjeita filosofian yo-kirjoituksiin, vanhojen kysymysten analyysiä

http://oppiminen.yle.fi/abitreenit_reaali_filosofia Vanhoja yo-kysymyksiä ja ohjeita

 

 

8. Kertauskysymyksiä:

Mitä filosofia on?

Mitä tieto on?

Mitä on olemassa? Mistä tiedät, että se on olemassa?

Mitkä ovat tärkeimmät etiikan teoriat? Millaisia ne ovat?

Millaisia filosofeja olivat esisokraatikot?

Millaisista asioista Platon oli kiinnostunut filosofiassaan?

Entä Aristoteles?

Miten voidaan perustella determinismiä ja indeterminismiä?

Millaisia erilaisia asioita voidaan tarkoittaa oikeudenmukaisuudella?

Miten aasialainen filosofia poikkeaa länsimaisesta?

Millaisista opetuksista Demokritos on tullut kuuluisaksi?

Kuvaile Karl Marxin ajattelun pääpiirteet

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.