| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Uskonto sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa

Page history last edited by Virpi Loikkanen 2 years, 3 months ago

 

Bloomin taksonomia, johon sähköisen yo-kokeen tehtävätyypit perustuvat. Kuva: Bnummer CC-BY-SA

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/Blooms-pyramid.png/796px-Blooms-pyramid.png?uselang=fi

 

 

Tällä sivulla on nimenomaan sähköisiin kirjoituksiin liittyviä ohjeita, mutta rinnalla kannattaa katsoa vanhaa sivua Uskonto YO-kirjoituksissa, koska siellä on hyviä neuvoja esimerkiksi kokeeseen valmistautumisesta.

 

Ylioppilastutkintolautakunnan sivut:

http://ylioppilastutkinto.fi

http://abitti.fi

http://digabi.fi

 

Ylioppilastutkintolautakunta julkaisee aina kokeen jälkeen hyvän vastauksen piirteet, joista näkee, millaisia vastauksia kokeisiin odotetaan. Ylen Abitreeneissä on aikaisemmat kokeet julkaistuina ja siellä voi myös harjoitella vastaamista vanhoihin kokeisiin. https://yle.fi/aihe/abitreenit/uskonto

 

Seuraavat ohjeet on tiivistäen kopioitu ja muokattu ylioppilastutkintolautakunnan tiedotteesta sekä lisätty kommentteja:

 

Kokeen rakenne:

 

- Kokeessa on yhdeksän tehtävää, joista vastataan enintään viiteen.

HUOMAA: Älä kirjoita vastausruutuihin suunnitelmia, vaan käytä suttupaperia. Jos suunnitelma tai mikä vaan teksti unohtuu vahingossa tehtävään, johon et lopulta aio vastata, niin koneellinen tarkistus tulkitsee sen ylimääräiseksi vastaukseksi. Jos olet ehtinyt aloittaa monivalinnan ja päätätkin sitten olla vastaamatta siihen, valitse jokaisessa kohdassa "en vastaa" -vaihtoehto. Lue todella huolellisesti monivalinnoissa olevat väitteet, sillä yhdenkin sanan huomiotta jättäminen tai väärin ymmärtäminen voi kostautua.

 

- Koe on kaksiosainen. Osassa I on tarjolla kuusi tehtävää, joista kokelas voi vastata kolmeen, neljään tai viiteen. Osassa II on tarjolla kolme tehtävää, joista voi valita enintään kaksi.

 

- Osan I tehtävät arvostellaan pistein 0–20 ja osan II tehtävät pistein 0–30. Kokeen maksimipistemäärä on 120. Maksimipisteisiin voi yltää valitsemalla osasta I kolme tehtävää ja osasta II kaksi tehtävää.

 

- Edellisen suomennos: vastaa yhteensä viiteen tehtävään, joista korkeintaan kaksi voi olla kakkososasta.

 

- Tehtävät voivat jakautua useaan alakohtaan. Näissä tapauksissa alakohtien enimmäispistemäärät ilmoitetaan erikseen ja alakohdat myös arvioidaan erikseen. Osan II tehtävät jakautuvat aina vähintään kahteen alakohtaan. Saman tehtävän alakohdat lasketaan yhdeksi tehtäväksi, ei erillisiksi tehtäviksi.

 

- Kokeessa ei ole yhtään kaikille pakollista tehtävää, vaan kokelas voi valita vapaasti, mihin vastaa yhdeksän tehtävän joukosta, kunhan noudattaa yllä mainittua ohjetta.

 

- Joissakin tehtävissä voi olla merkkimäärärajoitus.

HUOMAA: Älä ylitä merkkimäärää kuin korkeintaan ihan vähän. Muuten voit menettää jopa kaksi pistettä, vaikka vastaus olisi ihan oikein. Merkkirajoitus koskee vain sitä tehtävän kohtaa, jossa se on mainittu, joten saman tehtävän toisessa alakohdassa rajoitusta ei välttämättä ole.

 

Jos merkkirajoitusta ei ole, voit olettaa, että kyseessä on esseetehtävä. Tehtävän maksimipistemäärä antaa vinkin vastauksen odotetusta pituudesta. 20 pisteen tehtävään tulisi vastata täysimittaisella esseellä. 10 pisteen tehtävääkin kannattaa ajatella "miniesseenä". Nyrkkisääntönä voi pitää, että alle 400 sanan vastaus ei oikein riitä esseeksi.

 

- Tehtävät laaditaan kaikkien valtakunnallisten kurssien pohjalta. Opetussuunnitelmassa on kuusi kurssia, mutta kurssit 5-6 ovat luonteeltaan syventäviä ja ylioppilastutkintolautakunnan mukaan kokeessa on mahdollista menestyä, vaikka niitä ei olisi käynytkään. Kirjoittamaan pääsee suoritettuaan kaksi pakollista kurssia. Tosin ei ole mitään järkeä lähteä yrittämään niin vähillä kursseilla (Virpi huomauttaa...)

 

- Tehtävät voivat edellyttää tietojen ja taitojen yhdistelyä yli kurssirajojen. Mukana on aina myös sellaisia tehtäviä, jotka integroivat uskonnossa opittua muihin oppiaineisiin, esimerkiksi äidinkieleen ja kirjallisuuteen, historiaan, yhteiskuntaoppiin, maantieteeseen, psykologiaan tai filosofiaan. Vastaavasti näiden oppiaineiden kokeissa voi olla hyötyä uskonnon opinnoista.

 

- Eri tehtävät ja niiden osiot edellyttävät erilaisia taitoja ja tiedonkäsittelyn tapoja. Saman tehtävän eri alakohdat voivat olla vaativuudeltaan erilaisia. Tehtävänannoissa ei ole erikseen mainittu, minkä tason tehtäviä ne ovat, joten tätä luokittelua ei varsinaisesti tarvitse muistaa ulkoa.

* Muistaminen, mieleen palauttaminen, asioiden tunnistaminen ja yhdistäminen. Monivalintatehtävät ovat tästä tyypillinen esimerkki.

* Ymmärtäminen, käsittäminen ja selittäminen. Tällaisia ovat esimerkiksi käsitteiden määrittelytehtävät.

* Tiedon soveltaminen ja analysointi. Vertailutehtävät kuuluvat tyypillisesti tähän ryhmään.

* Luovuus. Tehtävät edellyttävät arviointia, syntetisointia eli yhdistelykykyä, kehittelyä ja syvällistä pohtimista. Näiden tehtävien osalta on tärkeää huomata, että ne edellyttävät kykyä muuntaa ja kehitellä opetussuunnitelmassa määriteltyä osaamista myös sellaiselle alueelle, jota ei ole lukiossa välttämättä suoraan käsitelty.

 

 

Tekstien, kuvien ja graafisten esitysten lisäksi tehtävien aineistoina voi olla myös äänitteitä ja videoita. Digitaalinen ympäristö mahdollistaa aiempaa laajempien aineistojen liittämisen kokeeseen. Laajat tekstiaineistot vaativat kykyä tunnistaa tekstityyppejä ja löytää olennaisia asioita. Hyvä lukunopeus ja kyky ymmärtää luettua ovat arvokkaita taitoja.

 

Osa tehtävistä voi sisältää metakognitiivisia taitoja testaavia elementtejä. Se tarkoittaa, että kokelaan pitää osata arvioida oman tietämyksensä tasoa. Tällainen tehtävä on esimerkiksi monivalintatehtävä, joka pisteytetään kolmiportaisesti siten, että oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen, väärästä saa miinuspisteen ja vastaamatta jättämisestä nolla pistettä. Tällöin kokelaan tulee kyetä arvioimaan sitä, kuinka varma hän on tiedoistaan. Jos vastaa puoleen kysymyksistä oikein ja puoleen väärin, saa tällaisesta tehtävästä nolla pistettä. Jos on epävarma, pitää miettiä, onko järkevämpää ottaa nolla pistettä vai riskeerata minuuspisteen mahdollisuus. 

 

- Vastauksia arvioidaan yhtäältä kokelaan tiedollisen osaamisen ja toisaalta tiedon käsittelyn ja esitystavan näkökulmista. Käytännössä tiedollinen osaaminen, tiedonkäsittely ja esitystapa kytkeytyvät toisiinsa, sillä aihekokonaisuuden kannalta olennaisten tietojen hahmottaminen, asianmukaisten käsitteiden käyttö, argumentaation johdonmukaisuus ja tyylillinen sujuvuus liittyvät yhteen. 

 

Tähän kirjoitetun löydät myös tältä sivulta, jossa on lisäksi taulukko, jossa kuvataan pisteytyksen perusteita.

 

-Vinkki 1: Suunnittele vastauksesi yhtä huolellisesti kuin paperille vastatessasi. Käytä apuna suttupaperia, jota on jaettuna pöydällesi kokeessa. Kun käyt läpi aineistoja (esim. videoita), tee samalla muistiinpanoja.

- Vinkki 2: Kirjoita riittävän pitkiä vastauksia. Muutama lause tai 1-2 kappaletta ei ole vielä mikään esseevastaus.

 

Teknisiä ohjeita:

- hanki hyvissä ajoin käyttöösi kannettava tietokone, jolla aiot suorittaa kokeen, jotta ehdit varmistaa koneen toimivuuden  

- tarkista tarvittaessa laitevaatimukset ytl:n sivuilta

- testaa hyvissä ajoin, että koneen voi buutata eli käynnistää usb-tikulta (testaustilaisuuksia ja harjoituskokeita järjestetään kouluilla, kysy opettajalta)

- jos ostat uutta konetta, tee itsellesí mallitikku YTL:n ohjeiden mukaan ja pyydä myyjää varmistamaan, että käynnistys onnistuu, ohjeet: https://www.abitti.fi/fi/opiskelijat/

- laitteessa pitää olla 2 usb-porttia ja paikka langallisen verkkoyhteyden kaapelille - jos ei ole, osta lisäpalikat, joilla saat nämä liitäntämahdollisuudet laitteellesi

- lataa laitteellesi ilmainen Libre Office -ohjelmistopaketti ja harjoittele sen käyttöä - sitä käytetään yo-kokeessa ja se on kyllä helppokäyttöinen, mutta kokeessa on varmempi olo, jos ohjelma on tuttu

-tutustu kokeen suorittamisen ohjeisiin YTL:n sivulla: https://www.abitti.fi/fi/opiskelijat/ 

- kokeessa sinulla tulee olla mukana oma hiiri, jos et halua käyttää läppärin tasohiirtä, sekä kuulokkeet - huom! bluetooth-yhteyttä käyttävät laitteet eivät olle sallittuja, pitää olla johto

 

Tarkista vielä, että ymmärsit!

 

 • 9 TEHTÄVÄÄ, JOISTA VASTATAAN VIITEEN (tehtävissä voi olla a-, b- ja c-kohtia, mutta alakohdat lasketaan yhdeksi tehtäväksi)

 1. osassa on 6 tehtävää, max. 20p./ kysymys

 2. osassa on 3 tehtävää, max. 30p./ kysymys, korkeintaan kahteen saa vastata, näissä tehtävissä aina alakohtia

 

 • MAHDOLLISIA TEHTÄVÄTYYPPEJÄ:

  • monivalinta

  • käsitteen määrittely

  • selittäminen

  • essee (muistaminen, ymmärtäminen, soveltaminen)

  • tiedon kehittely (sovella tietojasi itsellesi ennestään tuntemattomaan aineistoon)

 

 • KYSYMYSSANA OHJAA VASTAAMISTA JA SITEN SAAMIASI PISTEITÄesim. kuvaile, vertaile, pohdi

 

 • AINEISTOISTA:

  • aineistoja voi tulla paljon, myös ns. selailuaineistoja eli sellaisia aineistoja, joita ei ehdi käymään läpi, ellei valitse sitä kysymystä vastattavaksi

  • aineisto voi olla tekstiä, kuvaa, ääntä, videota

  • aineiston pohjalta pitää esim. tunnistaa, vertailla, analysoida tai yhdistää laajempaan kokonaisuuteen

 

 • SÄHKÖISEN KOKEEN VAARAT

  • unohdat esseen kirjoittamisen ja kirjoitat lyhyen tekstarin

  • unohdat suunnitella paperille ennen kirjoittamista

  • unohdat muokata ja parannella kirjoitustasi (ISO osa nykyvastaamista)

  • ylität joissain kysymyksissä annetut merkkimäärärajat  “merkittävästi”, ylityksestä tulee pistevähennyksiä

  • unohdat, että jos ei ole merkkimäärärajoitusta, niin kyseessä on ESSEEKYSYMYS, vaikkei sitä erikseen sanottaisi

 

 • ARVOSTELUSSA HUOMIOIDAAN 

  • vastauksen johdonmukaisuus ja kokonaisuus

  • vastauksen jäsentely: aloitus- ja lopetuskappaleet

  • käsitteiden käyttö

  • tiedon määrä ja laatu, kyky käyttää tietoa

  • vastaus osoittaa asian ymmärtämistä

  • vastaa nimenomaan kysymykseen 

 

 • TARPEELLISIA TAITOJA 

  • Muistan ottaa henkilöllisyystodistuksen ja kaikki tarpeelliset laitteet mukaan kokeeseen - mutta ei mitään ylimääräisiä laitteita, kuten aktiivisuusrannekkeita, älykelloja tai puhelimia. Otan hyvät eväät.

  • Jos kokeessa on video tai kuuntelu, osaan liittää kuulokkeet ja saan äänet toimimaan. Tajuan, että äänelliset aineistot pitää kuunnella kuulokkeilla, etten häiritse muita.

  • Osaan laittaa kaksi ikkunaa rinnakkain niin, että toisessa on verkkoteksti, johon vastaukset kirjoitetaan, ja toisessa aineisto. 
  • Tiedän, mistä napista saan ruudun pimeäksi Abitti-kokeessa, jos poistun paikaltani. Jos en saa näyttöä pimeäksi, en hämäänny, vaan laitan konseptipaperin näytön päälle.

  • Osaan ottaa ruudunkaappauksen Abitti-järjestelmällä ja sijoittaa sen vastaukseen.

  • Jos näytön värit sekoavat kesken kaiken, osaan palauttaa värit näyttöä säätämällä.

  • Jos vahingossa painan komentoa, jolla ruudunkaappaustila menee päälle, tiedän, miten siitä päästään pois.

  • Tiedän, mistä Abitissa saan @-merkin, niin että saan annettua sähköpostiosoitteeni kokeen lopussa.

  • Jos vahingossa painan insert-näppäintä, jolloin tekstit menevät edellisen päälle, tiedän miten pääsen tilasta pois.

  • Tiedän, mistä videon saa katseltua uudestaan ilman, että lataan sitä aineistojen kohdalta uudestaan. (Jos lataat videon aina uudestaan ja uudestaan, ohjelma voi valittaa, että työtila täyttyy - tällöin ladattuja tiedostoja täytyy tyhjätä.)

  • Tiedän, että jos haluan verkkotekstiä isomman kirjoitustilan, voin kirjoittaa vastauksia sovelluspuolella Libre Officen Writerilla.  

  • Tajuan, että jos kirjoitan tekstiä sovelluksella (Writer), on minun tehtävä välitallennuksia itse.

  •  Ymmärrän, että jos kirjoitan vastausta sovelluspuolella, on se muistettava ehdottomasti siirtää verkkotekstipuolelle (leikkaa - sijoita).

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.